___________.__  .__     .__     __   __    .__         
\__  ___/| |__ |__| ______ |__| ______ / \  / \_____ | |  ____  ______
 |  |  | | \| |/ ___/ | |/ ___/ \  \/\/  /\__ \ | | _/ __ \ / ___/
 |  |  |  Y \ |\___ \ | |\___ \  \    / / __ \| |_\ ___/ \___ \ 
 |____|  |___| /__/____ > |__/____ >  \__/\ / (____ /____/\___ >____ >
        \/    \/     \/     \/    \/     \/   \/ 
                                                  
                    `            `.                 
                  .:+oy+          ./sh`      .:.          
            `.oyhhhyyyyhhhho:         -+yhhy+    .:+ss:           
      `.   ./oyyhhhyhddhhhyyhhh/        -+hhhyyyyy:.-:+shhys-      ::      
      +s+:-:/:--:syhh+/syyyyyhhyy+-      .+yhhyyyyyhhhhhhhyyyyh`     -sy:      
       -syhyo////+yyoosydhyyydhyys:.    `/shhhyhhhhhhhhyyyyyyyyyyo:`   .oyyy-      
        :so:::://hhhhy+yhhdhhyyyyh/   -oyyhhhhhhhhhyyhhhhhhhhhhho/.   .oyhhhy:      
       -/`    /yo+ :yhhdyyyyy``.  +yyhhhhhhhhhhhhhhhhhhyyyy/`   .ohhhhyhy+      
     `/: yy`-.  `/ -yhhddyyyyyys`  `hyhhyyhhhhhhhyyyyyyyyyyy.  `-::::.`sys:sy`     
      /hy:yh+y:    `hyyhddhyyy/ ..  .hhhyyhhhhhhhhhhhhhyyyyy/  `oyyyyyyyhhh. ..     
      `yyhhhys`   .yyhhddhdyyyyy/  -hhyyyhhhhhhhhhhhhhhhhhhy` +yys--:yyyyy`       
       +yyh/    `shhhhdddhhyyo `.-:/yyyyhhhhyhhhyyyyyyyyy+:::- .yyysssyhyyy:       
       oyyyy`   :yyyyhdhhddhhhhhyyyyhhhhhhhhhhhhhhhyyyhs::---.`  -:/::syyyy`       
      `yhyyy/   `yhhhhdhddhhhhhhhhhhhhhhhyhhhhyyyyhhhhhhyyyhyyyyyssoossyyyys.        
      :yy/hyhhs`  `yyyyyhdhhhyyyyhhyhyhyyhhyyyhhhyyyyhhhddyyyyhhhyyyyyyyyyyo:         
     .hy- -yyhhhy/:-shhhhddhhhyyydhyyhhyyyyhhyyyyhdhhhyyyhhyyyyyyhhhyhyso/-          
     .`  .oyyhhhyhhyyyyhyyyhhhdhyyydhhhhhhhhhhhhhdhyyyyyyhhhhhyyyhh+-`            
         .+yyyhhhhyyyhhyhhhddhhhhdhyhyyhhhhhhhhyyhs/ohhyyhyyhhhhhhyys/.          
          .yyyyyhhyhhyhhdhhyhyhyyyyhyhdhhhhyyyyh-  `:/+osohhhhyhhhyhys/         
           `syyo/::shhhhhyyhyydhy+-./yyyyyhyyyyy/.     ` `.+hhyh.-/.         
           .h+  :yhhyysoyys-    -oyhhhhhhhhyyyso/.     `hhhy-          
            :  -yhhys- os`     ./+ohhhhyhyy++oy`     yhhh`          
         .`    `yhhs-   ` -+sy+.   `:hhhhhyo.  `:/+.   +hdys           
        -/hhyo/::oyyys     --/++yso+osyhhhyy+.   .-yhho:.-/yhyh-           
        +osdhhhyyyyyyyo/:.`  `oohhhyhhyyyyyhys-    .ossyhdhyyyyyyyo:.          
        `oyhyho///:.:ossoo.   `ysy+:--.--.:osyo+    /yhs/::++:--/sys:         
        .. `.          `            `-`                
                                                  
_________            __                 _____  __ .__       __   __    .__     .__   ___________         .__     __  __________             .___
\_  ___ \ ____ __ __________/ |_ ____  _________.__.  _____/ ____\ _/ |_| |__  ____  / \  / \ ____ | |  _____| |__  \__  ___/___ __ _________|__| _______/ |_ \______  \ ___________  ____  __| _/
/  \ \/ / _ \| | \_ __ \  __\/ __ \ / ___<  | | / _ \  __\ \  __\ | \_/ __ \ \  \/\/  // __ \| | / ___/ | \  |  | / _ \| | \_ __ \ |/ ___/\  __\ |  | _// _ \_ __ \_/ __ \ / __ | 
\   \___( <_> ) | /| | \/| | \ ___/ \___ \ \___ | ( <_> ) |   | | |  Y \ ___/  \    /\ ___/| |__\___ \|  Y \  |  |( <_> ) | /| | \/ |\___ \ | |  |  |  ( <_> ) | \/\ ___// /_/ | 
 \______ /\____/|____/ |__|  |__| \___ >____ >/ ____| \____/|__|   |__| |___| /\___ >  \__/\ / \___ >____/____ >___| /  |____| \____/|____/ |__| |__/____ > |__|  |______ /\____/|__|  \___ >____ | 
    \/                \/   \/ \/                \/   \/     \/    \/     \/   \/                   \/         \/          \/   \/